fbpx
logo

หน้าที่แฟรนไชส์ซอร์ VS แฟรนไซส์ซี

ระบบแฟรนไชส์ (Franchising) เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง2ฝ่าย คือ แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ หรือเจ้าของธุรกิจ และแฟรนไชส์ซี (Franchisee) ซึ่งเป็นผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ ที่ตกลงทำสัญญาทางธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยแฟรนไชส์ซอร์เป็นผู้ก่อตั้งออกแบบรูปแบบการทำงานในแฟรนไชส์นั้นๆ เมื่อเป็นการทำงานร่วมกัน ต่างฝ่ายจึงต้องมีหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อทำให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตไปได้ ตามหลักการที่ว่า “ความสำเร็จของแฟรนไชส์ซี คือการเติบโตของแฟรนไชส์ซอร์”

หน้าที่ของแฟรนไชส์ซอร์

1. แฟรนไชส์ซอร์เป็นผู้ดูแลระบบการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลประโยชน์มากสุด

2. ช่วยแนะนำแฟรนไชส์ซีหลักในการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจและออกแบบให้สอดคล้องกับต้นแบบให้มากที่สุด

3. กำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน อบรม สัมมนา เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากที่สุด

4. วางแผนการตลาดที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการแข็งแกร่งของแบรนด์และเป็นที่รู้จักมากขึ้น

5. คอยดูแลแฟรนไชส์ซีให้สามารถดำเนินธุรกิจได้และประสบความสำเร็จให้มากที่สุด

6. แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิด เพื่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด

7. มีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

8. ประเมินผลกำไร หรือแนะแนวทางด้านการเงิน

9. พัฒนาระบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากที่สุด

10. จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบต่างๆให้กับแฟรนไชส์ซี

หน้าที่ของแฟรนไชส์ซี

1. ปฏิบัติตามรูปแบบธุรกิจที่แฟรนไชส์ซอร์ได้วางระบบไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แฟรนไชส์เหมือนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จให้มากที่สุด

2. จัดตั้งสถานที่ตามแฟรนไชส์ซอร์แนะนำ

3. ดำเนินการตกแต่งสถานที่ตามร้านแฟรนไชส์ต้นแบบ

4. กำหนดราคาสินค้าตามที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนด

5. ค้นหาทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเข้าไปอบรบการดำเนินงานกับแฟรนไชส์ซอร์

6. จ่ายค่าธรรมเนียมค่าแฟรนไชส์และค่ารอยัลตี้ให้กับแฟรนไชส์ซอร์ อย่างถูกต้อง

7. จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ

8. ใช้วัตถุดิบหรือบริการตามที่แฟรนไชส์ซอร์กำหนด หรือ ซัพพลายเออร์ที่แฟรนไชส์ซอร์แนะนำ

9. ทำการตลาดในท้องถิ่นของตนเพิ่มเติมเพื่อให้ปริมาณลูกค้ามีมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Share: