fbpx
ความสำเร็จที่ได้รับ

Franchise Standard

รางวัลที่ U Passion Franchise ได้รับ
  • บริษัท ยูแพชชั่น แฟรนไชส์ จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรม “การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจ” และได้ถูกคัดเลือกเข้าร่วมการประเมินธุรกิจ กับกรมพัฒนาฯ จากการประเมินในด้านความรู้ ด้านคุณภาพมาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจ การเชื่อมโยงต่อยอดธุรกิจตามที่อบรม การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ทั้งนี้ ทางกรมพัฒน์ฯได้มีการลงพื้นที่ เพื่อตรวจประเมินธุรกิจ ณ สถานประกอบการ รวมถึงการประเมินจากความสามารถนำพาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับไปร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อนำเสนอศักยภาพของธุรกิจ จึงทำให้ บริษัท ยูแพชชั่น แฟรนไชส์ จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการประเมินในครั้งนี้ และได้รับ “ประกาศนียบัตรธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์  ( FranchiseStandard)” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นหลักฐานการรับรองด้านคุณภาพ มาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ของ บริษัท ยูแพชชั่น แฟรนไชส์ จำกัด นี้มาในที่สุด

บริษัท ยู แพชชั่น แฟรนไชส์ จำกัด ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมระยะเวลา 180 ชั่วโมง” เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ จนสามารถจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และสร้างคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์ได้ รวมถึงการฝึกทักษะในด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ และการสร้างคู่มือ แผนธุรกิจและสัญญาในระบบแฟรนไชส์ โดยนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการอบรมเมื่อปี 2544 จนถึงปีนี้ มีธุรกิจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้วจำนวน 25 รุ่น และ บริษัท ยู แพชชั่น แฟรนไชส์ จำกัด ก็เป็น 1 ในรุ่นที่ได้เข้ารับการผ่านการอบรมนี้ และ ได้รับประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร  “การบริหารจักการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 25” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา