fbpx
logo

คู่มือ คู่คิด ชีวิต…. นักลงทุนมือใหม่

การลงทุน นับเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่ความมั่งคั่ง แต่เรื่องการลงทุนนั้นก็ไม่ได้มีการเรียนการสอนอย่างชัดเจนในระบบของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย จึงทำให้การลงทุนของนักลงุทน มีทั้งประสบความสำเร็จ หรือ ล้มเหลว ได้

อุปสรรคในการลงทุน ที่ทำให้ไม่เกิดการลงทุน อาทิเช่น

- ขาดความรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับการลงทุนนั้น

- ขาดเงินทุนที่มากพอ

- ขาดความพร้อมในการดำเนินงาน

- ขาดระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน

- ขาดประสบการณ์

- ขาดความกล้า

การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นของ นักลงทุนมือใหม่

1. ความพร้อมด้านเงินทุน เงินทุน เป็นสิ่งแรกที่นักลงทุนพึงต้องพิจารณาเบื้องต้นว่า การลงทุนที่เราสนใจจะลงทุนนั้นจะต้องใช้เงินลงทุนมากน้อยเพียงใด มีการหมุนเวียนของเงินมากน้อยแค่ไหน และที่สำคัญ การลงทุนนั้นมีระยะการคืนทุนยาวนานมากน้อยอย่างไร ผลกำไรที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร

2. ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนนั้นนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การลงทุนนั้นมีรูปแบบการดำเนินงานอย่างไร มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งในแง่ด้านบวกและด้านลบของการลงทุนนั้น

3. ความพร้อมในการดำเนินงาน การลงทุนทุกการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม จะมีรูปแบบการดำเนินงานที่ต่างกัน นักลงทุนต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ มีเวลา ไม่มากก็น้อย ในการดูแลหรือดำเนินงานการลงทุนนั้น

4. ความพร้อมด้านประสบการณ์ การลงทุนมีหลายรูปแบบ ประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่ทำให้การลงทุนนั้นประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น วิธีที่ง่ายที่สุดของนักลงทุนมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนั้น เพื่อให้เกิดความสำเร็จที่ง่ายขึ้น

5. ความเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ในสภาวะการณ์บ้านเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งอาจจะมีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นในแง่บวกหรือลบ ก็ตาม นักลงทุนจะต้องมีจิตใจที่พร้อมฟันผ่าเหตุการณ์เหล่านั้น และมีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างละเอียดและรอบครอบ เพื่อให้เกิดผลเสียที่น้อยที่สุด เท่าที่เป็นไปได้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Share: