fbpx
logo

การตลาดในยุคปัจจุบัน

หลายๆคนเคยได้ยินคำว่า การตลาด (Marketing) ในทางเศรษฐศาสตร์ มาจากศัพท์ของคำว่า Market แต่ก็ไม่ได้หมายยถึงตลาดสด ที่สถานที่เราจะไปซื้อสินค้าอย่างใด แต่ในทางกลับกัน Market จะหมายถึงกลุ่มของคนที่ซื้อ หรือคนที่จะซื้อสินค้าในอนาคต ดังนั้น การตลาด (Marketing) จะเน้นไปที่เรื่องของการตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ หรือผู้บริโภค ว่าผู้บริโภคนั้นมีความต้องการอย่างไร

การตลาดนั้นมีมานาน และในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีลักษณะการดำเนินงานที่ต่างกัน

วิวัฒนาการ 5 แนวคิดด้านการตลาด (5 Concept in Marketing)

- แนวคิดเน้นด้านการผลิต (Production Concept ) ผลิตยังไงให้ถูกและมีประสิทธิภาพดี

- แนวคิดเน้นเรื่องของสินค้า (Product Concept) พัฒนาสินค้าให้สินค้ามีคุณภาพดีที่สุด ตรงความต้องการกับผู้บริโภคมากที่สุด

- แนวคิดเน้นเรื่องการขาย ( Selling Concept) เน้นการขายเป็นสำคัญ ขายให้มากที่สุดเน้นปริมาณ

- แนวคิดเน้นการเรื่องการตลาด (Marketing Concept) เน้นความต้องการของผู้บริโภค ดูว่าผู้บริโภคนั้นต้องการอะไร และมีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยใช้หลัก 4 P คือ Product (สินค้า) Price (ราคา) Place (สถานที่จัดจำหน่าย) และ Promotion ( การส่งเสริมการตลาด)

- แนวคิดเน้นด้านสังคม (Societal Marketing Concept) เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้มีสภาพสังคมที่ดีขึ้น และมีการรับผิดชอบต่อสังคม มากขึ้น โดยใช้หลักที่เรารู้จักกันดีคือ Corporate Social Responsibility (CSR) คือการรับผิดชอบต่อสังคม นั่นเอง

ตามแนวคิดของมาสโลว์ Maslow นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงได้กล่าวว่าความต้องการของมนุษย์นั้นเรียงลำดับจากต่ำสุดไปสูงสุดดังนี้

- ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขึ้นพื้นฐานตามหลักปัจจัย 4

- ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย ( Safety needs) ไม่ว่าเป็นความมั่นคงทางด้านครอบครัว อาชีพ รายได้ มากขึ้น

- ความต้องการด้านความรักและความเป็นเจ้าของ ( Social needs) ไม่ว่าเป็นการต้องการความรักจากเพื่อน การยอมรับจากกลุ่ม และความรักจากสังคม

- ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Esteem needs)

- ความต้องการตระหนักในตนเอง (Self-Actualization needs) ต้องการพัฒนาตนเอง และต้องการเป็นตัวของตัวเอง ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Share: